Office balík – textový editor

MS Office Word je výkonný a univerzálny nástroj na spracovanie textu. Môžeme v ňom vytvárať dokumenty najrôznejšieho typu, ako napríklad poznámky, listy, faxy, správy, zmluvy, manuály, ale i celé knihy. MS Word tiež dokáže až prekvapivo jednoducho vytváraťrôzne zložité a špecializované typy dokumentov, ktoré bývajú väčšinou doménou iných úzko špecializovaných aplikácií. Ako príklad môžeme uviesť vytváranie webových stránok, brožúr a iných tlačovín s obzvlášť zložitým rozvrhnutím stránok, publikácií pre tlač, tabuliek s číslami a inými údajmi, ako aj vytváranie dokumentov XML (Extensible Markup Language)

Formáty súborov

Formáty, ktoré program MS Word dokáže použiť pri ukladaní sú v nasledujúcej tabuľke.

*.doc Predvolený formát dokumentu programu MS Word.
*.dot Formát šablóny programu MS Word. Program MS Word použije všetky formátovacia a iné atribúty v šablóne pre každý nový dokument založený na šablóne.
*.htm *.html Webová stránka vo formáte HTML. Uchováva vlastnosti dokumentu programu MS Word tak, aby si dokumenty HTML uchovali vlastnosti špecifické pre program MS Word a neskôr sa opäť mohli ukladať vo formáte dokumentu programu MS Word. Poznámka: Dokument tiež možno uložiť vo filtrovanom formáte HTML, ktorý odstraňuje kódovanie HTML špecifické pre program MS Word (webová stránka, filtrovaná).
*.mht *.mhtml Webová stránka vo formáte jednosúborovej webovej stránky (nazýva sa tiež webový archív).
*.xml Súbor XML (Extensible Markup Language).
*.rtf Rich Text Formát, ukladá formátovacie inštrukcie čitateľné a interpretovateľné inými programami, vrátane kompatibilných programov od spoločnosti Microsoft.
*.txtFormát obyčajného textu bez formátovania textu. Všetky zlomy sekcií, riadkov a znaky nového riadku sa konvertujú na značky odsekov.

Formátovanie písma

Nastavenie typu písma

Pri písaní dokumentov je vhodné niektoré kľúčové slová vyznačiť iným typom písma. Typickým príkladom je písanie zdrojových kódov programov v textových dokumentoch. Na ich odlíšenie od bežného textu sa používa písmo typu Courier New, ktoré svojím tvarom pripomína písanie na starých písacích strojoch.

Nastavenie veľkosti písma

Nastavenie veľkosti písma v texte záleží od jeho autora, existujú však zaužívané pravidlá. Napríklad pri písaní základného textu sa odporúča používať veľkosť 10 – 12 bodov.

Rez písma a ďalšie

Ukážka atribútov písma na slove informatika:

  • Šikmé písmo – informatika
  • Tučné písmo – informatika
  • Podčiarknuté písmo – informatika
  • Prečiarknuté písmo – informatika
  • horný index – informatika
  • dolný index – informatika

Vlastný štýl

Odsadzovanie pomocou pravítka

Zarážky tabulátorov

Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

V Bratislave dňa …………………………………..

…………………………………………… ……………………………………..

Janko Marienka

predávajúci kupujúca

Odrážky a číslovanie

Zalomenia strán a sekcií

Tabuľky

Obsah dokumentu

Hromadná korešpondencia