Tajomstvá utriedeného spájania, príbeh merge sortu

Merge sort je jeden z najefektívnejších triediacich algoritmov, má časovú zložitosť O(n log n). Jeho úspech spočíva v použití stratégie rozdeľovania a panovania. Jeho rekurzívna povaha a efektívna stratégia zlúčenia robia z neho efektívne riešenie pre triedenie veľkých dátových množín.

Postup algoritmu

 1. Rozdeľovanie: Zoznam sa rozdelí na polovicu, a to opakovane, až kým nie sú vytvorené jednoprvkové podzoznamy.
 2. Zlúčenie (Merge): Jednoprvkové podzoznamy sa zlúčia tak, aby vznikol nový zoznam. Pri tomto zlúčení sa zároveň zabezpečí, že prvky v novom zozname sú utriedené.
def merge_sort(zoznam):
   if len(zoznam) > 1:
     stred = len(zoznam) // 2 # celočíselné delenie
     lavy = zoznam[:stred]
     pravy = zoznam[stred:]
  
     merge_sort(lavy)
     merge_sort(pravy)

     zjednotenie_zoznamov(lavy, pravy)

1. Rozdeľovanie

merge_sort je rekurzívna funkcia, ktorá rozdeľuje zoznam a volá sa na oba vzniknuté podzoznamy.

2. Zjednotenie zoznamov

Funkcia zjednotenia zoznamov je kľúčovým prvkom v programe, ktorý zabezpečuje spojenie a zoradenie dvoch utriedených zoznamov. Využíva indexy pre postupné porovnávanie prvkov v oboch zoznamoch, pričom do výsledného zoznamu pridá ten menší z dvoch.

Verzia č. 1 funkcie pre zjednotenie zoznamov

def zjednotenie_zoznamov(zoznam1, zoznam2):
  # Inicializácia prázdneho výsledného zoznamu 
  # a indexov pre oba zoznamy
  vysledny_zoznam = []
  i = 0
  j = 0

  # zjednotenie zoznamov
  while i < len(zoznam1) and j < len(zoznam2):
    # Porovnanie prvkov na aktuálnych pozíciách v oboch zoznamoch
    if zoznam1[i] < zoznam2[j]:
      vysledny_zoznam.append(zoznam1[i])
      i += 1
    else:
      vysledny_zoznam.append(zoznam2[j])
      j += 1

  # Pridanie zvyšných prvkov z neukončených zoznamov
  while i < len(zoznam1):
    vysledny_zoznam.append(zoznam1[i]) ; i += 1

  while j < len(zoznam2):
    vysledny_zoznam.append(zoznam2[j]) ; j += 1

  return vysledny_zoznam

Verzia č. 2 funkcie pre zjednotenie zoznamov

def zjednotenie_zoznamov(zoznam1, zoznam2):
  # Inicializácia prázdneho výsledného zoznamu 
  # a indexov pre oba zoznamy
  vysledny_zoznam = []
  i = 0
  j = 0

  # While cyklus s podmienkou závislou od súčtu dĺžok oboch zoznamov
  while i < len(zoznam1) + len(zoznam2):
    # Porovnanie prvkov na aktuálnych pozíciách v oboch zoznamoch
    if i < len(zoznam1) and (j >= len(zoznam2) or zoznam1[i] < zoznam2[j]):
      vysledny_zoznam.append(zoznam1[i])
      i += 1
    else:
      vysledny_zoznam.append(zoznam2[j])
      j += 1

  return vysledny_zoznam

Časová zložitosť

Priemerný aj najhorší prípad má zložitosť O ( n log n ).

Keď delíme zoznam na polovicu, jeho veľkosť sa zredukuje na polovicu (n/2). Po ďalšom delení sa veľkosť zoznamu zredukuje na (n/2)/2= n/22, a tak ďalej. Počet delení potrebných na to, aby sme dosiahli zoznam veľkosti 1, je log2 n. Preto je časová zložitosť rozdeľovania na polovicu O(log2 n).

Časová zložitosť lúčenia je O ( n ), čo sa aplikuje pre každú rozdelenú časť, teda O ( log n ) x O ( n )