Programovací jazyk Python

pythonProgramovací jazyk Python je vyššej úrovne. Znamená to, že poskytuje vysokú abstrakciu od samotného strojového kódu. Tiež umožňuje objektovo orientované programovanie.

Jeho otcom je Guido van Rossum. V decembri 1989 začal z dlhej chvíle tvoriť nový jazyk pod pracovným názvom Python, pretože bol fanúšikom Montyho Pythona. Tento názov mu už ostal. Zdrojový kód Pythonu (prípona .py) sa nekompiluje do strojového kódu, ale sa spúšťa interpreterom. Oficiálny interpreter je open-source a štandard jazyka definuje autor – na rozdiel od jazyka C, ktorý vyvíjali rôzni ľudia, a preto bola potrebná inštitúcia, ktorá definovala štandard.

Jazyk bol dizajnovaný tak, aby bol čo najviac rozšíriteľný – má malé jadro a množstvo knižníc.

Prvý badateľný rozdiel oproti iným jazykom je, že na oddelenie blokov a podprogramov Python používa odsadenie a nie zátvorky, ani iné označenie začiatku bloku a konca bloku.
Ďalší zaujímavý rozdiel je, že v Pythone sa nedefinuje typ premennej. Celé číslo zapíšeme napríklad takto: myint = 7
Vnútorne má program definované typy short int (4 byty) a long int (obmedzenie len dostupnou pamäťou), sú to triedy zdedené zo spoločného rodiča Integer. Pri rôznych operáciách nad číslami (sčítanie, násobenie) si program sám volí, ktorý typ potrebuje použiť. Prakticky z pohľadu programátora je teda veľkosť celého čísla obmedzená len pamäťou.

Ako sa jazyk vyvíjal, došiel k bodu, kde verzia 3.0 vyžadovala zmenu jadra. Takže verzia Python 3.0 nie je spätne kompatibilná, čo znamená, že program napísaný v Python 2.x nemusí byť spustiteľný interpreterom 3.x
V súčasnosti sú teda dostupné 2 hlavné verzie Pythonu: Python 2 a Python 3. Pre začínajúceho programátora je samozrejme vhodnejšie učiť sa trojku, avšak okrem prípadov, kedy bude potrebovať spravovať staré dvojkové aplikácie, prípadne vie, že rôzne externé podporné programy ešte nie sú kompatibilné s trojkou.

 

Hello World! v Pythone 2

print "Hello World!"
Hello World! v Pythone 3

print ("Hello World!")

Ak nemáte nainštalovaný vlastný interpreter, môžete použiť niektorý online interpreter, napríklad